ภาะงาน/ชิ้นงานนักเรียน ➝

1. การทำข้อมูลให้เป็นภาพ : Data visualization

คำอธิบาย

1. นักเรียนสร้างงาน Infographic ด้วยโปรแกรม CANVA โดยมีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom

2. การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล : Data storytelling

คำอธิบาย

1. นักเรียนสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม CANVA โดยมีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom

3. การนำเสนอข้อมูล : Presentation

คำอธิบาย

1. นักเรียนนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม CANVA โดยมีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom