ภาระงาน/ชิ้นงาน ➝

ภาระงาน/ชิ้นงาน ที่นักเรียนจะได้ทำในภาคเรียนนี้

1. การสื่อสารด้วยข้อมูล : Data communication

คำอธิบาย

1. นักเรียนสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม CANVA โดยมีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

 • หัวข้อน่าสนใจและเป็นประโยชน์

 • การใช้ตัวอักษรและรูปภาพได้เหมาะสม

 • กำหนดการเคลื่อนไหวและเอฟเฟคได้เหมาะสม

 • แผนภูมิ/ชาร์ต ประกอบตรงกับเนื้อหา

 • เนื้อหาถูกต้องและเหมาะสม

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom

2. การทำข้อมูลให้เป็นภาพ : Data visualization

คำอธิบาย

1. นักเรียนสร้างงาน Infographic ด้วยโปรแกรม CANVA โดยมีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

 • หัวข้อน่าสนใจและเป็นประโยชน์

 • การใช้ตัวอักษรและรูปภาพได้เหมาะสม

 • แผนภูมิ/ชาร์ต ประกอบตรงกับเนื้อหา

 • การใช้สีได้เหมาะสม

 • การจัดวางองค์ประกอบของชิ้นงาน

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom

3. การนำเสนอข้อมูล : Presentation

คำอธิบาย

1. นักเรียนสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม CANVA โดยมีเกณฑ์พิจารณนา ดังนี้

 • หัวข้อน่าสนใจและเป็นประโยชน์

 • เวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสม

 • วิดีโอและเสียงมีความชัดเจน เหมาะสม

 • เทคนิค วิธีการในการนำเสนอน่าสนใจ

 • น้ำเสียง ความมั่นใจ และการแสดงออก

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom