ภาระงาน/ชิ้นงาน ➝

ภาระงาน/ชิ้นงาน ที่นักเรียนจะได้ทำในภาคเรียนนี้

1. Data Analytics : Sheets & Forms

คำอธิบาย

1. นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ด้วยเว็บไซต์ https://sheets.google.com ดังนี้

  • การหาค่ากลางของข้อมูล ได้แก่ Mean, Median, Mode, S.D.

  • การหาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Correlation)

  • สร้างแผนภูมิประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom

3. นักเรียนสร้างแบบสำรวจ/สอบถามด้วยเว็บไซต์ https://forms.google.com โดยเลือกจากหัวข้อดังนี้

  • หัวข้อที่ 1 แบบสอบถามการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน

  • หัวข้อที่ 2 แบบสอบถามการใช้บริการร้านค้าโรงอาหาร

  • หัวข้อที่ 3 แบบสอบถามการใช้บริการห้องพยาบาลโรงเรียน

4. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom

2. Data Visualization : Presentation

คำอธิบาย

1. ให้นักเรียนสร้างงาน Presentation ด้วยเว็บไซต์ http://www.piktochart.com โดยเลือกจากหัวข้อดังนี้

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom

3. Data Storytelling : Infographic

คำอธิบาย

1. ให้นักเรียนสร้างงาน Infographic ด้วยเว็บไซต์ http://www.piktochart.com โดยเลือกจากหัวข้อดังนี้

2. คัดลอกลิงค์ที่ได้ลงในแบบฟอร์มการส่งงานใน Google Classroom