หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ข้อมูลมีคุณค่า

1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ (2)

1.2 วิทยาการข้อมูล (2)

1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล (2)

ใบความรู้ที่ 1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ.pdf
ใบความรู้ที่ 1.2 วิทยาการข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การรวบรวมและสำรวจข้อมูล
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (4)

2.2 การเตรียมข้อมูล (4)

2.3 การสำรวจข้อมูล (6)

ใบความรู้ที่ 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 2.2 การเตรียมข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 2.3 การสำรวจข้อมูล.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (2)

3.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย (2)

3.3 เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล (4)

ใบความรู้ที่ 3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา.pdf
ใบความรู้ที่ 3.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย.pdf
ใบความรู้ที่ 3.3 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

4.1 การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (4)

4.2 การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล (4)

4.3 การสร้างและนำเสนอข้อมูล (4)

ใบความรู้ที่ 4.1 การทำข้อมูลให้เป็นภาพ.pdf
ใบความรู้ที่ 4.2 การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 4.3 การนำเสนอข้อมูล.pdf