เนื้อหาบทเรียน ➝

ขอบเขตเนื้อหาและข้อตกลงในการเรียน.pdf
ใบความรู้ที่ 1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ.pdf
ใบความรู้ที่ 1.2 วิทยาการข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 3.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย.pdf
ใบความรู้ที่ 2.2 การเตรียมข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 3.3 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ.pdf
ใบความรู้ที่ 2.3 การสำรวจข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา.pdf

แบบฝึกหัด/ใบกิจกรรม

แบบฝึกหัดที่ 1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ.pdf
แบบฝึกหัดที่ 1.2 วิทยาการข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 2.2 การเตรียมข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 2.3 การสำรวจข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา.pdf

วิดีโอสื่อการเรียนรู้

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม DocHub

สำหรับทำงานบนเอกสาร PDF

การสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot Chart)

ด้วย Meta-Chart

การสร้างแผนภูมิแท่ง (Bar Chart)

ด้วย Meta-Chart

วิทยาการข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

Google Trends

การทำนายเชิงตัวเลข

การทำนายเชิงหมวดหมู่

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ