เนื้อหาบทเรียน ➝

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ข้อมูลมีคุณค่า

ใบความรู้ที่ 1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ.pdf
ใบความรู้ที่ 1.2 วิทยาการข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การรวบรวมและสำรวจข้อมูล

ใบความรู้ที่ 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 2.2 การเตรียมข้อมูล.pdf
ใบความรู้ที่ 2.3 การสำรวจข้อมูล.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใบความรู้ที่ 3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา.pdf
ใบความรู้ที่ 3.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย.pdf
ใบความรู้ที่ 3.3 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ.pdf

แบบฝึกหัด/ใบกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ข้อมูลมีคุณค่า

แบบฝึกหัดที่ 1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ.pdf
แบบฝึกหัดที่ 1.2 วิทยาการข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การรวบรวมและสำรวจข้อมูล

แบบฝึกหัดที่ 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 2.2 การเตรียมข้อมูล.pdf
แบบฝึกหัดที่ 2.3 การสำรวจข้อมูล.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบฝึกหัดที่ 3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา.pdf
แบบฝึกหัดที่ 3.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย.pdf
แบบฝึกหัดที่ 3.3 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล.pdf

วิดีโอสื่อการเรียนรู้

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม DocHub

สำหรับทำงานบนเอกสาร PDF

การสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot Chart)

ด้วย Meta-Chart

การสร้างแผนภูมิแท่ง (Bar Chart)

ด้วย Meta-Chart

วิทยาการข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

Google Trends

การทำนายเชิงตัวเลข

การทำนายเชิงหมวดหมู่

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ