แบบทดสอบ ➝

แบบทดสอบก่อนเรียน

  • เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียน

  • เข้าทำแบบทดสอบปลายภาคเรียน