คำชี้แจง ➝

คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และลำดับขั้นตอนการใช้งาน รายวิชาวิทยาการคำนวณ (ว32103) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5