สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ ➝

สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร ตำรา และอินเทอร์เน็ต

นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้ ➝

วิดีโอสื่อการเรียนรู้

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม DocHub

สำหรับทำงานบนเอกสาร PDF

การสร้างแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot Chart) 

ด้วย Meta-Chart

การสร้างแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) 

ด้วย Meta-Chart

วิทยาการข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

Google Trends

การทำนายเชิงตัวเลข

การทำนายเชิงหมวดหมู่

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

แหล่งเรียนรู้ ➝

แหล่งเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี