สื่อและแหล่งเรียนรู้ ➝

สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร ตำรา และอินเทอร์เน็ต

  • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์: เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยบริษัท อักษรเจริญทัศน์อจท. จํากัด

  • Learn Python Programming: https://www.programiz.com/python-programming

  • Google Colaboratory: https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb

  • Common data analysis platform | CODAP: https://codap.concord.org/

แหล่งเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้