เกี่ยวกับผู้สอน ➝

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อ - นามสกุล : นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล

  • ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2546

  • การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2551

  • หน่วยงานการศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม.จบตร.

  • สังกัดส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  • ปฏิบัติงานหลัก : ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้ ➝

การจัดการเรียนรู้ ➝